Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Харченко Олександр Михайлович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

11.04.2017

(дата)

 

Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

61002, м. Харкiв, вул. Алчевських, будинок 43

4. Код за ЄДРПОУ

01270285

5. Міжміський код та телефон, факс

(057) 700-50-91 (057) 700-50-91

6. Електронна поштова адреса

trest@gs1.com.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

11.04.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

71 (2576) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

13.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

gs1.com.ua

в мережі Інтернет

13.04.2017

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітентавідсотках)

1

2

3

4

5

6

11.04.2017

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Синiло Петро Омелянович

ММ 464792 07.02.2000 Московський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

0.00000464383

Зміст інформації:

Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" вiд 11 квiтня 2017 року (Протоколом № 1104/2017 вiд 11.04.2017 р.) припинено повноваження Голови Наглядової ради АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" Синiла Петра Омеляновича у зв'язку з наближенням строку закiнчення повноважень. Синiло Петро Омелянович був обраний на цю посаду 18.04.2014 р. строком на три роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

11.04.2017

припинено повноваження

Член наглядової ради

Гармаш Олексiй Олександрович

МК 084956 05.04.1996 Московський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

0.00000928766

Зміст інформації:

Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" вiд 11 квiтня 2017 року (Протоколом № 1104/2017 вiд 11.04.2017 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" Гармаша Олексiя Олександровича у зв'язку з наближенням строку закiнчення повноважень. Гармаш Олексiй Олександрович був обраний на цю посаду 18.04.2014 р. строком на три роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

11.04.2017

припинено повноваження

Члена Наглядової ради

Харченко Анатолiй Михайлович

МК 805802 18.03.1998 Московський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

0.00000464383

Зміст інформації:

Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" вiд 11 квiтня 2017 року (Протоколом № 1104/2017 вiд 11.04.2017 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" Харченка Анатолiя Михайловича у зв'язку з наближенням строку закiнчення повноважень. Харченко Анатолiй Михайлович був обраний на цю посаду 18.04.2014 р. строком на три роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

11.04.2017

припинено повноваження

Голова Ревiзiйної комiсiї

Подушка Раїса Василiвна

МК 687860 05.12.1997 Московський МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

0.00000464383

Зміст інформації:

Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" вiд 11 квiтня 2017 року (Протоколом № 1104/2017 вiд 11.04.2017 р.) припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" Подушки Раїси Василiвни у зв'язку з наближенням строку закiнчення повноважень. Подушка Раїса Василiвна була обрана на цю посаду 18.04.2014 р. строком на три роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

11.04.2017

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Мисик Василь Iванович

МК 001706 21.07.1995 Червонозаводський РВ УМВС України в Харкiвськiй областi

0.00000464383

Зміст інформації:

Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" вiд 11 квiтня 2017 року (Протоколом № 1104/2017 вiд 11.04.2017 р.) припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" Мисика Василя Iвановича у зв'язку з наближенням строку закiнчення повноважень. Мисик Василь Iванович був обраний на цю посаду 18.04.2014 р. строком на три роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

11.04.2017

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Романадзе Георгiй Давидович

МК 278603 21.08.1996 Київський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

0.00002321913

Зміст інформації:

Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" вiд 11 квiтня 2017 року (Протоколом № 1104/2017 вiд 11.04.2017 р.) припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" Романадзе Георгiя Давидовича у зв'язку з наближенням строку закiнчення повноважень. Романадзе Георгiй Давидович був обраний на цю посаду 18.04.2014 р. строком на три роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

11.04.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Янковський Валентин Євгенович

ММ 957023 20.04.2001 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

0.00000464383

Зміст інформації:

Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" вiд 11 квiтня 2017 року (Протоколом № 1104/2017 вiд 11.04.2017 р.) припинено повноваження Члена наглядової ради АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" Янковського Валентина Євгеновича у зв'язку з наближенням строку закiнчення повноважень. Янковський Валентин Євгенович був обраний на цю посаду 18.04.2014 р. строком на три роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

11.04.2017

обрано

Голова Наглядової ради

Шевченко Iван Олексiйович

ММ 188990 18.03.1999 Орджонiкiдзевським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

0.00003250680

Зміст інформації:

Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" вiд 11 квiтня 2017 року (Протокол № 1104/2017 вiд 11.04.2017 р.) обрано Головою Наглядової ради АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" акцiонера Шевченка Iвана Олексiйовича строком на три роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): Заступник Голови правлiння АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» з маркетингу та економiчних питань. Звiльнений з посади 11.01.2013 р. Пенсiонер.

11.04.2017

обрано

Член Наглядової ради

Гармаш Олексiй Олександрович

МК 084956 05.04.1996 Московський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

0.00000928766

Зміст інформації:

Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" вiд 11 квiтня 2017 року (Протокол № 1104/2017 вiд 11.04.2017 р.) обрано Членом Наглядової ради АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" акцiонера Гармаша Олексiя Олександровича строком на три роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): Голови правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ" з 11.01.2006 р. по цей час; член Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКIВСЬКА АВТОБАЗА № 2" по цей час.

11.04.2017

обрано

Член Наглядової ради

Харченко Анатолiй Михайлович

МК 805802 18.03.1998 Московський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

0.00000464383

Зміст інформації:

Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" вiд 11 квiтня 2017 року (Протокол № 1104/2017 вiд 11.04.2017 р.) обрано Членом Наглядової ради АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" акцiонера Харченка Анатолiя Михайловича строком на три роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): Начальник пiдроздiлу № 8 АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» з 01.10.2004 р. по цей час.

11.04.2017

обрано

Член Наглядової ради

Янковський Валентин Євгенович

ММ 957023 20.04.2001 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

0.00000464383

Зміст інформації:

Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" вiд 11 квiтня 2017 року (Протокол № 1104/2017 вiд 11.04.2017 р.) обрано Членом Наглядової ради АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" акцiонера Янковського Валентина Євгеновича строком на три роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): Начальник пiдроздiлу№ 3 АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» з 01.10.2004 р. по цей час.

11.04.2017

обрано

Голова Ревiзiйної комiсiї

Корецький Леонiд Володимирович

ММ 998175 27.07.2001 Московським МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

0.00000000000

Зміст інформації:

Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" вiд 11 квiтня 2017 року (Протокол № 1104/2017 вiд 11.04.2017 р.) обрано Головою Ревiзiйної комiсiї АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" Корецького Леонiда Володимировича строком на п'ять рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): з 2009-2013 р.р. перебував на посадi Начальника виробничо-технiчного вiддiлу; з 2013 р. по цей ча Заступник Голови правлiння АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" з виробництва - Начальник виробничого вiддiлу; Голова Ревiзiйної комiсiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ" з 16.04.2015 р. по цей час.

11.04.2017

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Мисик Василь Iванович

МК 001706 21.07.1995 Червонозаводський РВ УМВС України в Харкiвськiй областi

0.00000464383

Зміст інформації:

Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" вiд 11 квiтня 2017 року (Протокол № 1104/2017 вiд 11.04.2017 р.) обрано Членом Ревiзiйної комiсiї АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" Мисика Василя Iвановича строком на п'ять рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): Начальник пiдроздiлу №5 АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» з 31.08.2005 р. по цей час.

11.04.2017

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Романадзе Георгiй Давидович

МК 278603 21.08.1996 Київський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

0.00002321913

Зміст інформації:

Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" вiд 11 квiтня 2017 року (Протокол № 1104/2017 вiд 11.04.2017 р.) обрано Членом Ревiзiйної комiсiї АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" Романадзе Георгiя Давидовича строком на п'ять рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): Заступник начальника пiдроздiлу № 21 АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» з 01.06.2005 р. по цей час.