Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння       Харченко Олександр Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.05.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБД-1"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
61002, м. Харкiв, вул. Алчевських, будинок 43
4. Код за ЄДРПОУ
01270285
5. Міжміський код та телефон, факс
(057) 700-50-91 (057) 700-50-91
6. Електронна поштова адреса
trest@gs1.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.05.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 94 (4382) Бюлетень.Цiннi папери України 24.05.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці gs1.com.ua/ в мережі Інтернет 24.05.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/п Дата прийняття рішення Вид цінних паперів, що розміщуються Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.) Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.) Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
1 20.05.2016 Облігація підприємства цільова 2445164 166711.773 3096.72
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу, та назва органу, що прийняв таке рiшення: 20.05.2016 р. Наглядова рада ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД–1» (Протокол № 11 вiд 20.05.2016 р.) прийняла рiшення про розмiщення облiгацiй на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу емiтента.
Iнформацiя про параметри випуску та порядок розмiщення облiгацiй:
Вид, тип: Облiгацiї пiдприємств цiльовi забезпеченi серiї «Z6», «A7», «B7», «C7», «D7», «Е7»;
Форма випуску: iменнi;
Форма iснування: бездокументарна;
Спосiб розмiщення: публiчний;
Кiлькiсть серiй: 6 серiй;
Загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй: 166 711 773,00 грн. (сто шiстдесят шiсть мiльйонiв сiмсот одинадцять тисяч сiмсот сiмдесят три грн. 00 коп.);
Загальна кiлькiсть облiгацiй: 2 445 164 (два мiльйони чотириста сорок п’ять тисячi сто шiстдесят чотири) штуки, в тому числi:
Iменнi цiльовi забезпеченi серiї «Z6»: кiлькiсть облiгацiй: 363 863; номери облiгацiй: 1 – 363 863; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 65,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 23 651 095,00 грн.
Iменнi цiльовi забезпеченi серiї «A7»: кiлькiсть облiгацiй: 298 310; номери облiгацiй: 1 – 298 310; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 65,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 19 390 150,00 грн.
Iменнi цiльовi забезпеченi серiї «B7»: кiлькiсть облiгацiй: 363 863; номери облiгацiй: 1 – 363 863; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 65,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 23 651 095,00 грн.
Iменнi цiльовi забезпеченi серiї «C7»: кiлькiсть облiгацiй: 404 450; номери облiгацiй: 1 – 404 450; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 69,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 27 907 050,00 грн.
Iменнi цiльовi забезпеченi серiї «D7»: кiлькiсть облiгацiй 314 811; номери облiгацiй: 1 – 314 811; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 69,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 21 721 959,00 грн.
Iменнi цiльовi забезпеченi серiї «Е7»: кiлькiсть облiгацiй: 699 867; номери облiгацiй: 1 – 699 867; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 72,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 50 390 424,00 грн.
Порядок здiйснення розмiщення: Укладення договорiв з першими власниками облiгацiй всiх серiй i номерiв здiйснюється без залучення андеррайтера та вiдбуватиметься через органiзатора торгiвлi ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (код за ЄДРПОУ: 33718227) за мiсцезнаходженням бiржi: 01004, м. Київ, Київська область, вул. Льва Толстого, буд. 9 А.
Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу емiтента на 20 травня 2016 року — 3 096,72 %.
Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної суми цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на 20 травня 2016 року — 16 145,28 %.
Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: власники облiгацiй мають такi права:
- право купувати, продавати та iншим чином вiдчужувати облiгацiї на бiржовому та позабiржовому ринках цiнних паперiв;
- право подавати облiгацiї до погашення в строки та порядку, встановленими умовами випуску;
- при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї «Z6» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Ньютона, будинок 9, (секцiя А);
- при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї «A7» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Ньютона, будинок 9, (секцiя Б);
- при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї «В7» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Ньютона, будинок 10;
- при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї «С7» надається право на отримання 0,01 кв. м. загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Московський, 131, будинок 1;
- при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї «D7» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Московський, 131, будинок 2;
- при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї «Е7» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Малинiвська, 17а;
- право на укладення договору бронювання на квартиру, вiльну вiд бронювання iншими власниками, при наявностi облiгацiй, кiлькiсть яких вiдповiдає площi цiєї квартири;
- iншi права, встановленi рiшенням та Проспектом емiсiї облiгацiй, що не суперечать чинному законодавству України
Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом. Особи, якi є власниками облiгацiй, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України.
Спосiб оплати цiнних паперiв: оплата вартостi облiгацiй при укладеннi договорiв з першими власниками здiйснюється вiдповiдно до укладеного Договору купiвлi-продажу облiгацiй шляхом перерахування грошових коштiв в нацiональнiй валютi України на поточний рахунок АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (код за ЄДРПОУ 01270285) № 26006160945 в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, м. Харкiв.
Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв: Фiнансовi ресурси загальною сумою 166 711 773,00 грн. (сто шiстдесят шiсть мiльйонiв сiмсот одинадцять тисяч сiмсот сiмдесят три грн. 00 коп.), залученi вiд розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiй «Z6», «A7», «B7», «C7», «D7», «Е7», будуть спрямованi в повному обсязi на фiнансування будiвництва житлових будинкiв за будiвельними адресами: м. Харкiв, вул. Ньютона, будинок 9 (секцiї А та Б); м. Харкiв, вул. Ньютона, будинок 10; м. Харкiв, просп. Московський, 131, будинки 1 та 2; м. Харкiв, вул. Малинiвська, 17а.
Прiзвища, iмена та по батьковi членiв уповноваженого органу, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв, вiдомостi про кiлькiсть цiнних паперiв емiтента, якими вони володiють:
1. Синiло Петро Омелянович Голова Наглядової ради Акцiї, простi 1 шт.
2. Гармаш Олексiй Олександрович Член Наглядової ради Акцiї, простi 2 шт.
3. Харченко Анатолiй Михайлович Член Наглядової ради Акцiї, простi 1 шт.
4. Янковський Валентин Євгенович Член Наглядової ради Акцiї, простi 1 шт.
Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв: можливiсть обмiну облiгацiй на власнi акцiї АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД–1» умовами випуску не передбачається.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї. облiгацiї серiй «Z6» , «A7», «B7», «C7», «D7», «Е7» є забезпеченими порукою в повному обсязi на загальну суму 166 711 773,00 грн. (сто шiстдесят шiсть мiльйонiв сiмсот одинадцять тисяч сiмсот сiмдесят три грн. 00 коп.).