Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Харченко Олександр Михайлович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.10.2016

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2016 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

01270285

4. Місцезнаходження

61002, м. Харкiв, вул. Алчевських, буд. 43

5. Міжміський код, телефон та факс

(057) 700-50-91 (057) 700-40-03

6. Електронна поштова адреса

trest@gs1.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.10.2016

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

gs1.com.ua

в мережі Інтернет

25.10.2016

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про зобов'язання емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

9. Інформація про конвертацію цінних паперів

10. Інформація про заміну управителя

11. Інформація про керуючого іпотекою

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

14. Інформація про іпотечне покриття:

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

X

19. Примітки:
У роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента" вiдсутня iнформацiя про серiю i номер Свiдоцтва про державну реєстрацiю згiдно з Випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, що була видана 06.06.2016 р.
У звiтному перiодi емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.
У звiтному перiодi посада корпоративного секретаря не створювалася.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться, оскiльки Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
У звiтному перiодi органи управлiння товариства не приймали рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, про надання згоди на вчинення значних правочинiв, про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
У звiтному перiодii було скасовано реєстрацю випуску дисконтних облiгацiями серiї «К2», номер свiдоцтва про скасування Р.№186-КФ-С-О вiд 20.09.2016 р.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

-

3. Дата проведення державної реєстрації

08.08.1994

4. Територія (область)

Харківська

5. Статутний капітал (грн)

5383489.75

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

1257

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель, 71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах, 23.63 Виробництво бетонних розчинiв, готових для використання

10. Органи управління підприємства

-

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АБ "Укргазбанк"

2) МФО банку

320478

3) поточний рахунок

26009212006107

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

АБ "Укргазбанк"

5) МФО банку

320478

6) поточний рахунок

26009212006107

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Господарська дiяльнiсть пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури (за перелiком робiт згiдно з додатком)

АЕ №279177

13.09.2013

Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України

13.09.2018

Опис

По закiнченю дiї емiтент має намiр оновити лiцензiю.

Господарська дiяльнiсть з будiвництва об'єктiв IV i V категорiй складностi (за перелiком робiт згiдно з додатком)

б/н

21.06.2016

Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України

13.09.2018

Опис

Дата видачi Лiцензiї 13 липня 2016 року. По закiнченю дiї емiтент має намiр оновити лiцензiю.


VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Голова правлiння

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Харченко Олександр Михайлович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МН 580416 06.08.2003 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

4. Рік народження

1949

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

49

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Голова Правлiння ВАТ "Житлобуд-1" до 01.10.2004 р.

8. Опис

Змiн на посадi протягом року не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Заступник голови правлiння, Головний бухгалтер

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Коханська Олена Василiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МТ 223344 21.02.2012 Московським РВ ХМУ ГУМВС України в Харкiвськiй областi

4. Рік народження

1967

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

26

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник голови правлiння - Головний бухгалтер АТ "Трест Житлобуд-1" з 18.04.2008 року по цей час.

8. Опис

Змiн на посадi протягом року не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Перший заступник голови правлiння

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Арутюнов Валерiй Ашотович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 403464 11.02.1997 Московський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

4. Рік народження

1965

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

28

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Перший заступник голови правлiння АТ "Трест Житлобуд-1" з 28.10.2005 року по цей час.

8. Опис

Змiн на посадi протягом року не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Заступник Голови правлiння

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сiухiн Костянтин Iванович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ММ 637345 01.09.2000 Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

4. Рік народження

1974

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

21

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник голови правлiння АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» з питань розвитку з 04.06.2007 р. по цей час.

8. Опис

Змiн на посадi протягом року не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Член правлiння

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Янковський Євгенiй Олексiйович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ММ 957024 20.04.2001 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

4. Рік народження

1935

5. Освіта

середня технiчна

6. Стаж роботи (років)

60

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Перебуває на посадi начальника управлiння № 21 АТ "Трест Житлобуд-1" з 01.06.2005 року по теперiшнiй час.

8. Опис

Змiн на посадi протягом року не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Голова наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Синiло Петро Омелянович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ММ 464792 04.02.2000 Московський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

4. Рік народження

1952

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

39

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник пiдроздiлу № 20 АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» з 29.06.2011 р. по 01.10.2013 р. Головний будiвельник АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» з 20.12.2013 р. по цей час.

8. Опис

Змiн на посадi протягом року не було.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Член Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гармаш Олексiй Олександрович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 084956 05.04.1996 Московський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

4. Рік народження

1976

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

16

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Голова правлiння АТ "Пiвденатоменергомонтаж" з 11.01.2006 р. по цей час.

8. Опис

Змiн на посадi протягом року не було.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Член Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Харченко Анатолiй Михайлович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 805802 18.03.1998 Московський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

4. Рік народження

1947

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

47

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник пiдроздiлу №8 АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» з 01.10.2004 р. по цей час.

8. Опис

Змiн на посадi протягом року не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Член Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Янковський Валентин Євгенович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ММ 957023 20.04.2001 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

4. Рік народження

1959

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

34

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Перебуває на посадi начальника управлiння № 3 АТ "Трест Житлобуд-1" з 01.10.2004 року по теперiшнiй час.

8. Опис

Змiн на посадi протягом року не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Подушка Раїса Василiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 687860 05.12.1997 Московський МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

4. Рік народження

1950

5. Освіта

середня технiчна

6. Стаж роботи (років)

50

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник вiддiлу кадрiв АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" з 01.10.2004 р. по цей час.

8. Опис

Змiн на посадi протягом року не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мисик Василь Iванович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 001706 21.07.1995 Червонозаводський РВ УМВС України в Харкiвськiй областi

4. Рік народження

1956

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

38

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник пiдроздiлу №5 АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» з 31.08.2005 р. по цей час.

8. Опис

Змiн на посадi протягом року не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Романадзе Георгiй Давидович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 278603 21.08.1996 Київський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

4. Рік народження

1951

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

47

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступника начальника АТ "Трест Житлобуд-1" № 21 з 01.06.2005 року по цей час.

8. Опис

Змiн на посадi протягом року не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ТЕСТ-АУДИТ" ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО

2. Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

3. Kод за ЄДРПОУ

22698202

4. Місцезнаходження

61058, м. Харкiв, вул. Данилевського, буд. 8, кв. 108

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0416

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

06.12.1994

7. Міжміський код та телефон/факс

(057) 705-00-80 (057) 705-00-80

8. Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту

9. Опис

Надання аудиторських послуг

1. Найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

30370711

4. Місцезнаходження

м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд.17/8

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 591-04-04 (044) 591-04-00

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю

9. Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю.
Для емiтента здiйснює послуги щодо обслуговування випускiв цiнних паперiв згiдно заяви № ОВ-1770 вiд вiд 12.11.2013 р.

1. Найменування

АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ

23915446

4. Місцезнаходження

м. Харкiв, вул. Сумська, буд. 96

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 286741

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

03.12.2013

7. Міжміський код та телефон/факс

(057) 719-49-01 (057) 719-49-01

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

9. Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи. Для емiтента здiйснює послуги депозитарної установи.

1. Найменування

АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ

23915446

4. Місцезнаходження

м. Харкiв, вул. Сумська, буд. 96

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 185179

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.10.2012

7. Міжміський код та телефон/факс

(057) 719-49-01 (057) 719-49-01

8. Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Андеррайтинг

9. Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Андеррайтинг.

1. Найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

33718227

4. Місцезнаходження

м. Днiпропетровськ, вул. Воскресенська, буд. 30

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 294782

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.04.2015

7. Міжміський код та телефон/факс

(056) 373-95-94 (056) 373-95-94

8. Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

9. Опис

На ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" здiйснюється укладення договорiв з першими власниками в процесi публiчного розмiщення цiнних паперiв.

1. Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕДИТ-РЕЙТИНГ"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ

31752402

4. Місцезнаходження

м. Київ, вул. Верхнiй Вал, буд.72

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

6

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.04.2012

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 490-25-50 (044) 490-25-54

8. Вид діяльності

Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування

9. Опис

Для емiтента здiйснює послуги визначення та оновлення кредитних рейтингiв боргових iнструментiв.


VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28.05.2010

41/20/1/10

Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000073753

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

21533959

5383489.75

100

Опис

У звiтному перiодi акцiї Товариством не випускалися.
25.07.2008 року акцiї Товариства були внесенi до бiржового списку ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" за категорiєю «позалiстинговi цiннi папери».
20.07.2016 року, у зв’язку зi змiною типу товариства з публiчного на приватне, акцiї Товариства були виключенi з бiржового списку ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС".
За iнформацiєю, що є в наявностi у Товариства, лiстинг/делiстинг акцiй на фондових бiржах у звiтному перiодi не здiйснювався.
На дату подання звiту Товариство не володiє iнформацiєю щодо здiйснення торгiвлi його акцiями на зовнiшнiх ринках.


2. Інформація про облігації емітента

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)

Номінальна вартість (грн.)

Кількість у випуску (штук)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн.)

Процентна ставка (у відсотках)

Термін виплати процентів

Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

26.06.2008

584/2/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

дисконтні

100.00

1000000

Бездокументарні іменні

100000000.00

0

0

0

31.05.2017

Опис

Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкритий (публiчний).
Торгiвля iменними, забезпеченими, дисконтними облiгацiями серiї «С4» здiйснювалась на внутрiшньому позабiржовому ринку. Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй спрямованi на здiйснення господарської дiяльностi Товариства.
Строк погашення: з 01.03.2017 по 31.05.2017 р.
За iнформацiєю, що є в наявностi у Товариства, лiстинг/делiстинг облiгацiй на фондових бiржах у звiтному перiодi не здiйснювався.
На дату подання звиту Товариство не володає iнформацiєю щодо здiйснення торгiвлi його облiгацiями на зовнiшнiх ринках

26.06.2008

546/2/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

294896.00

21

Документарні іменні

6192816.00

0

0

0

31.05.2009

Опис

Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкритий (публiчний).
Торгiвля iменними, цiльовими, забезпеченими облiгацiями серiї «Q2» здiйснювалась на внутрiшньому позабiржовому ринку. Облiгацiї серiї «Q2» до лiстингу жодної фондової бiржi не включалися. Згiдно з проспектом емiсiї фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї «Q2», спрямованi на фiнансування будiвництва 3-х кiмнатних квартир в багатоповерховому житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Перемоги, 66-Д, буд. 5. У зв'язку з подовженням термiну вводу в експлуатацiю будинку строки погашення облiгацiй були змiненi. Новий строк погашення: з 01.08.2009 р. по 01.03.2010 р.

26.06.2008

551/2/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

285875.00

1

Документарні іменні

285875.00

0

0

0

31.05.2009

Опис

Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкритий (публiчний).
Торгiвля iменною, цiльовою, забезпеченою облiгацiєю серiї «V2» здiйснювалась на внутрiшньому позабiржовому ринку. Облiгацiя серiї «V2» до лiстингу жодної фондової бiржi не включалася. Згiдно з проспектом емiсiї фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiї серiї «V2», спрямованi на фiнансування будiвництва 4-кiмнатної квартири в багатоповерховому житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Перемоги, 66-Д, буд. 1. У зв'язку з подовженням термiну вводу в експлуатацiю будинку строки погашення облiгацiй були змiненi. Новий строк погашення: з 01.08.2009 р. по 01.03.2010 р.

26.06.2008

552/2/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

176000

8

Документарні іменні

140800

0

0

0

31.05.2009

Опис

Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкритий (публiчний).
Торгiвля iменними, цiльовими, забезпеченими облiгацiями серiї «W2» здiйснювалась на внутрiшньому позабiржовому ринку. Облiгацiї серiї «W2» до лiстингу жодної фондової бiржi не включалися. Згiдно з проспектом емiсiї фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї «W2», спрямованi на фiнансування будiвництва 2-кiмнатних квартир в багатоповерховому житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Перемоги, 66-Д, буд. 1. У зв'язку з подовженням термiну вводу в експлуатацiю будинку строки погашення облiгацiй були змiненi. Новий строк погашення: з 01.08.2009 р. по 01.03.2010 р.

26.06.2008

553/2/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

197120.00

10

Документарні іменні

1971200.00

0

0

0

31.05.2009

Опис

Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкритий (публiчний).
Торгiвля iменними, цiльовими, забезпеченими облiгацiями серiї «Х2» здiйснювалась на внутрiшньому позабiржовому ринку. Облiгацiї серiї «Х2» до лiстингу жодної фондової бiржi не включалися. Згiдно з проспектом емiсiї фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї «Х2», спрямованi на фiнансування будiвництва 2-х кiмнатних квартир в багатоповерховому житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Перемоги, 66-Д, буд. 5. У зв'язку з подовженням термiну вводу в експлуатацiю будинку строки погашення облiгацiй були змiненi. Новий строк погашення: з 01.08.2009 р. по 01.03.2010 р.

26.06.2008

575/2/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

289683.00

6

Документарні іменні

1738098.00

0

0

0

31.05.2009

Опис

Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкритий (публiчний).
Торгiвля iменними, цiльовими, забезпеченими облiгацiями серiї «Т3» здiйснювалась на внутрiшньому позабiржовому ринку. Облiгацiї серiї «Т3» до лiстингу жодної фондової бiржi не включалися. Згiдно з проспектом емiсiї фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї «Т3», спрямованi на фiнансування будiвництва 3-кiмнатних квартир в багатоповерхових житлових будинках за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Московський, 131, буд.2 та буд.3. У зв'язку з подовженням термiну вводу в експлуатацiю будинку строки погашення облiгацiй були змiненi. Новий строк погашення: з 01.08.2009 р. по 01.03.2010 р.

26.06.2008

576/2/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

234691.00

3

Документарні іменні

704073.00

0

0

0

31.05.2009

Опис

Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкритий (публiчний).
Торгiвля iменними, цiльовими, забезпеченими облiгацiями серiї «U3» здiйснювалась на внутрiшньому позабiржовому ринку. Облiгацiї серiї «U3» до лiстингу жодної фондової бiржi не включалися. Згiдно з проспектом емiсiї фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї «U3», спрямованi на фiнансування будiвництва 3-кiмнатних квартир в багатоповерховому житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Московський, 131, буд. 2. У зв'язку з подовженням термiну вводу в експлуатацiю будинку строки погашення облiгацiй були змiненi. Новий строк погашення: з 01.08.2009 р. по 01.03.2010 р.

26.06.2008

576/2/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

234691.00

3

Документарні іменні

704073.00

0

0

0

31.05.2009

Опис

Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкритий (публiчний).
Торгiвля iменними, цiльовими, забезпеченими облiгацiями серiї «U3» здiйснювалась на внутрiшньому позабiржовому ринку. Облiгацiї серiї «U3» до лiстингу жодної фондової бiржi не включалися. Згiдно з проспектом емiсiї фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї «U3», спрямованi на фiнансування будiвництва 3-кiмнатних квартир в багатоповерховому житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Московський, 131, буд. 2. У зв'язку з подовженням термiну вводу в експлуатацiю будинку строки погашення облiгацiй були змiненi. Новий строк погашення: з 01.08.2009 р. по 01.03.2010 р.

26.06.2008

577/2/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

175456.00

15

Документарні іменні

2631840.00

0

0

0

31.05.2009

Опис

Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкритий (публiчний).
Торгiвля iменними, цiльовими, забезпеченими облiгацiями серiї «V3» здiйснювалась на внутрiшньому позабiржовому ринку. Облiгацiї серiї «V3» до лiстингу жодної фондової бiржi не включалися. Згiдно з проспектом емiсiї фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї «V3», спрямованi на фiнансування будiвництва 2-кiмнатних квартир в багатоповерхових житлових будинках за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Московський, 131, буд. 2 та буд. 3. У зв'язку з подовженням термiну вводу в експлуатацiю будинку строки погашення облiгацiй були змiненi. Новий строк погашення: з 01.08.2009 р. по 01.03.2010 р.

26.06.2008

578/2/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

208277.00

8

Документарні іменні

1666216.00

0

0

0

31.05.2009

Опис

Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкритий (публiчний).
Торгiвля iменними, цiльовими, забезпеченими облiгацiями серiї «W3» здiйснювалась на внутрiшньому позабiржовому ринку. Облiгацiї серiї «W3» до лiстингу жодної фондової бiржi не включалися. Згiдно з проспектом емiсiї фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї «W3», спрямованi на фiнансування будiвництва 2-кiмнатних квартир в багатоповерхових житлових будинках за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Московський, 131, буд. 2 та буд. 3. У зв'язку з подовженням термiну вводу в експлуатацiю будинку строки погашення облiгацiй були змiненi. Новий строк погашення: з 01.08.2009 р. по 01.03.2010 р.

26.06.2008

579/2/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

192710.00

10

Документарні іменні

1927100.00

0

0

0

31.05.2009

Опис

Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкритий (публiчний).
Торгiвля iменними, цiльовими, забезпеченими облiгацiями серiї «X3» здiйснювалась на внутрiшньому позабiржовому ринку. Облiгацiї серiї «X3» до лiстингу жодної фондової бiржi не включалися. Згiдно з проспектом емiсiї фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї «X3», спрямованi на фiнансування будiвництва 2-кiмнатних квартир в багатоповерхових житлових будинках за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Московський, 131, буд. 2 та буд. 3. У зв'язку з подовженням термiну вводу в експлуатацiю будинку строки погашення облiгацiй були змiненi. Новий строк погашення: з 01.08.2009 р. по 01.03.2010 р.

26.06.2008

583/2/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

159917.00

9

Документарні іменні

1439253.00

0

0

0

31.05.2009

Опис

Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкритий (публiчний).
Торгiвля iменними, цiльовими, забезпеченими облiгацiями серiї «В4» здiйснювалась на внутрiшньому позабiржовому ринку. Облiгацiї серiї «В4» до лiстингу жодної фондової бiржi не включалися. Згiдно з проспектом емiсiї фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї «В4», спрямованi на фiнансування будiвництва 1-кiмнатних квартир в багатоповерхових житлових будинках за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Московський, 131, буд. 2 та буд. 3. У зв'язку з подовженням термiну вводу в експлуатацiю будинку строки погашення облiгацiй були змiненi. Новий строк погашення: з 01.08.2009 р. по 01.03.2010 р.

26.02.2009

106/2/09

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

348762.00

21

Документарні іменні

7324002.00

0

0

0

31.12.2009

Опис

Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкритий (публiчний).
Торгiвля iменними, цiльовими, забезпеченими облiгацiями серiї «Т4» здiйснювалась на внутрiшньому позабiржовому ринку. Облiгацiї серiї «Т4» до лiстингу жодної фондової бiржi не включалися. Згiдно з проспектом емiсiї фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї «Т4», спрямованi на фiнансування будiвництва 3-кiмнатних квартир в багатоповерховому житловому будинку з вбудовано-прибудованими офiсно-торговельними примiщеннями за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Грекiвська, 3. Строк погашення: з 30.06.2009 р. по 31.12.2009 р.

26.02.2009

107/2/09

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

345987.00

12

Документарні іменні

4151844.0

0

0

0

31.12.2009

Опис

Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкритий (публiчний).
Торгiвля iменними, цiльовими, забезпеченими облiгацiями серiї «U4» здiйснювалась на внутрiшньому позабiржовому ринку. Облiгацiї серiї «U4» до лiстингу жодної фондової бiржi не включалися. Згiдно з проспектом емiсiї фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї «U4», спрямованi на фiнансування будiвництва 3-кiмнатних квартир в багатоповерховому житловому будинку з вбудовано-прибудованими офiсно-торгiвельними примiщеннями за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Грекiвська, 3. Строк погашення: з 30.06.2009 р. по 31.12.2009 р.

26.02.2009

109/2/09

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

211011.00

7

Документарні іменні

1477077.00

0

0

0

31.12.2009

Опис

Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкритий (публiчний).
Торгiвля iменними, цiльовими, забезпеченими облiгацiями серiї «W4» здiйснювалась на внутрiшньому позабiржовому ринку. Облiгацiї серiї «W4» до лiстингу жодної фондової бiржi не включалися. Згiдно з проспектом емiсiї фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї «W4», спрямованi на фiнансування будiвництва 2-кiмнатних квартир в багатоповерховому житловому будинку з вбудовано-прибудованими офiсно-торгiвельними примiщеннями за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Грекiвська, 3. Строк погашення: з 30.06.2009 р. по 31.12.2009 р.

17.01.2014

5/2/2014

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

48.50

495742

Бездокументарні іменні

24043487.00

0

0

0

09.08.2016

Опис

Iменнi цiльовi забезпеченi облiгацiї серiї «Е5».
Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний.
Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери.
Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових облiгацiй, спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Клочкiвська, 46 (житловi примiщення).
Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2016 року по 30 вересня 2016 року.
28.07.2015 р. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (Протокол № 12 вiд 28.07.2015 р.) було прийнято рiшення про дострокове погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» серiї «Е5» у зв’язку iз готовнiстю будинку до введення в експлуатацiю з 24.12.2014 року та готовнiстю документiв, необхiдних для передачi у власнiсть вiдповiдної кiлькостi квадратних метрiв загальної площi квартири вiдповiдно до серiї та кiлькостi облiгацiй, визначених у договорi бронювання.
Дата початку строку, у який облiгацiї серiї «Е5» мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 10 серпня 2015 року.
Дата закiнчення строку, у який облiгацiї серiї «Е5» мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 9 серпня 2016 року.

17.01.2014

6/2/2014

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

63.00

276716

Бездокументарні іменні

17433108.00

0

0

0

30.09.2016

Опис

Iменнi цiльовi забезпеченi облiгацiї серiї «F5».
Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний.
Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери.
Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових облiгацiй, спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Клочкiвська, 46 (нежитловi примiщення).
Строк погашення: з 1 червня 2016 року по 30 вересня 2016 року.

07.05.2014

68/2/2014

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку

цільові

40.00

1150650

Бездокументарні іменні

46026000.00

0

0

0

30.09.2016

Опис

Iменнi цiльовi забезпеченi облiгацiї серiї «J5».
Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний.
Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери.
Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових облiгацiй, спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, вул. Велозаводська, будинки 1 (секцiї А, Б, В), 2 (секцiї Г, Д) (в районi школи № 145).
Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2016 року по 30 вересня 2016 року.
09.03.2016 р. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (Протокол № 3 вiд 09.03.2016 р.) було прийнято рiшення про дострокове погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» серiї «J5» у звязку з готовнiстю документiв, необхiдних для передачi у власнiсть вiдповiдної кiлькостi квадратних метрiв загальної площi квартири вiдповiдно до серiї та кiлькостi облiгацiй, визначених у договорi бронювання.
Дата початку строку, у який облiгацiї серiї «J5» мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 22 березня 2016 року.
Дата закiнчення строку, у який облiгацiї серiї «J5» мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 30 вересня 2016 року.

10.10.2014

138/2/2014

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку

цільові

41.00

429569

Бездокументарні іменні

17612329.00

0

0

0

30.09.2016

Опис

Iменнi цiльовi забезпеченi облiгацiї серiї «М5».
Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний.
Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери.
Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових облiгацiй, спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, Салтiвське шосе, 264-Б, будинок 3.
Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2016 року по 30 вересня 2016 року.
21.04.2016 р. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (Протокол № 8 вiд 21.04.2016 р.) було прийнято рiшення про дострокове погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» серiї «М5» у зв’язку iз готовнiстю документiв, необхiдних для передачi у власнiсть вiдповiдної кiлькостi квадратних метрiв загальної площi квартири вiдповiдно до серiї та кiлькостi облiгацiй, визначених у договорi бронювання.
Дата початку строку, у який облiгацiї серiї «М5» мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 06 травня 2016 року.
Дата закiнчення строку, у який облiгацiї серiї «М 5» мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 30 вересня 2016 року.

10.10.2014

139/2/2014

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку

цільові

41.00

542810

Бездокументарні іменні

22255210.00

0

0

0

30.09.2016

Опис

Iменнi цiльовi забезпеченi облiгацiї серiї «N5».
Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний.
Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери.
Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових облiгацiй, спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, Салтiвське шосе, 264-Б, будинок 5.
Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2016 року по 30 вересня 2016 року.
21.04.2016 р. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (Протокол № 8 вiд 21.04.2016 р.) було прийнято рiшення про дострокове погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» серiї «N5» у зв’язку iз готовнiстю документiв, необхiдних для передачi у власнiсть вiдповiдної кiлькостi квадратних метрiв загальної площi квартири вiдповiдно до серiї та кiлькостi облiгацiй, визначених у договорi бронювання.
Дата початку строку, у який облiгацiї серiї «N5» мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 06 травня 2016 року.
Дата закiнчення строку, у який облiгацiї серiї «N 5» мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 30 вересня 2016 року.

10.10.2014

140/2/2014

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку

цільові

41.00

271405

Бездокументарні іменні

11127605.00

0

0

0

30.09.2016

Опис

Iменнi цiльовi забезпеченi облiгацiї серiї «О5».
Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний.
Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери.
Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових облiгацiй, спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, Салтiвське шосе, 264-Б, будинок 6.
Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2016 року по 30 вересня 2016 року.
09.03.2016 р. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (Протокол № 3 вiд 09.03.2016 р.) було прийнято рiшення про дострокове погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» серiї «О5» у зв’язку iз готовнiстю документiв, необхiдних для передачi у власнiсть вiдповiдної кiлькостi квадратних метрiв загальної площi квартири вiдповiдно до серiї та кiлькостi облiгацiй, визначених у договорi бронювання.
Дата початку строку, у який облiгацiї серiї «О5» мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 22 березня 2016 року.
Дата закiнчення строку, у який облiгацiї серiї «О5» мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 30 вересня 2016 року.

10.10.2014

141/2/2014

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку

цільові

40.50

619213

Бездокументарні іменні

25387733.00

0

0

0

30.09.2016

Опис

Iменнi цiльовi забезпеченi облiгацiї серiї «Р5».
Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний.
Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери.
Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових облiгацiй, спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, Салтiвське шосе, 264-Б, будинок 9.
Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2016 року по 30 вересня 2016 року.
09.03.2016 р. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (Протокол № 3 вiд 09.03.2016 р.) було прийнято рiшення про дострокове погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» серiї «Р5» у зв’язку iз готовнiстю документiв, необхiдних для передачi у власнiсть вiдповiдної кiлькостi квадратних метрiв загальної площi квартири вiдповiдно до серiї та кiлькостi облiгацiй, визначених у договорi бронювання.
Дата початку строку, у який облiгацiї серiї «Р5» мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 22 березня 2016 року.
Дата закiнчення строку, у який облiгацiї серiї «Р5» мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 30 вересня 2016 року.

22.12.2014

249/2/2014

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку

цільові

40.50

429569

Бездокументарні іменні

17397544.50

0

0

0

30.09.2016

Опис

Iменнi цiльовi забезпеченi облiгацiї серiї «Q5».
Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний.
Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери.
Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових облiгацiй, спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, Салтiвське шосе, 264-Б, будинок 4.
Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2016 року по 30 вересня 2016 року.

22.12.2014

250/2/2014

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку

цільові

40.50

271405

Бездокументарні іменні

10991902.50

0

0

0

30.09.2017

Опис

Iменнi цiльовi забезпеченi облiгацiї серiї «R5».
Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний.
Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери.
Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку.
Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових облiгацiй, спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, Салтiвське шосе, 264-Б, будинок 7.
Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року.

22.12.2014

251/2/2014

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку

цільові

40.50

619213

Бездокументарні іменні

25078126.50

0

0

0

30.09.2017

Опис

Iменнi цiльовi забезпеченi облiгацiї серiї «S5».
Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний.
Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери.
Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку.
Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових облiгацiй, спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, Салтiвське шосе, 264-Б, будинок 8.
Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року.

22.12.2014

252/2/2014

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку

цільові

40.50

542810

Бездокументарні іменні

21983805.00

0

0

0

30.09.2017

Опис

Iменнi цiльовi забезпеченi облiгацiї серiї «Т5».
Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний.
Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери.
Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку.
Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових облiгацiй, спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, Салтiвське шосе, 264-Б, будинок 10.
Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2016 року по 30 вересня 2016 року.
04.01.2016 р. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (Протокол № 1 вiд 04.01.2016 р.) було прийнято рiшення про продовження строкiв обiгу та погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» серiї «T5»
Строк обiгу та погашення було подовжено на один рiк.

22.12.2014

253/2/2014

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку

цільові

40.50

619213

Бездокументарні іменні

25078126.50

0

0

0

30.09.2017

Опис

Iменнi цiльовi забезпеченi облiгацiї серiї «U5».
Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний.
Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери.
Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку.
Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових облiгацiй, спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, Салтiвське шосе, 264-Б, будинок 11.
Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року.

08.05.2015

41/2/2015

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку

відсоткові

1000.00

50000

Бездокументарні іменні

50000000.00

18

щоквратально з 01.07.2015 р.

0

30.09.2041

Опис

Iменнi вiдсотковi облiгацiї серiї «V5».
Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний.
Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери.
Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку. Фiнансовi ресурси загальною сумою 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мiльйонiв грн. 00 коп.), залученi вiд розмiщення iменних вiдсоткових забезпечених облiгацiй серiї «V5» спрямованi в повному обсязi на придбання цiнних паперiв пiдприємств м. Харкова та областi, зокрема, боргових цiнних паперiв та цiнних паперiв емiтентiв-пiдприємств будiвельної галузi.
Розмiр вiдсоткової ставки на 1-й вiдсотковий перiод складає 18 % рiчних.
Розмiр вiдсоткової ставки на 2-й та кожний наступний вiдсотковi перiоди встановлюється Емiтентом самостiйно вiдповiдно до фiнансово-господарського стану Емiтента.
Виплата вiдсоткового доходу власникам облiгацiй здiйснюється протягом одного календарного мiсяця пiсля закiнчення вiдсоткового перiоду на пiдставi реєстру власникiв облiгацiй, який формується станом на 24 годину операцiйного дня, що передує дню початку виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями та надається Центральним депозитарiєм.
Викуп облiгацiй може вiдбуватися лише в перiод обiгу облiгацiй. При проведеннi викупу облiгацiй у дати викупу Емiтент одночасно виплачує вiдсотковий дохiд за вiдповiдний вiдсотковий перiод, що передував датi початку викупу. Викуп здiйснюється протягом календарного мiсяця пiсля кожного вiдсоткового перiоду, при цьому вiдсоткова ставка може змiнюватись з 2-го по 101-й вiдсотковi перiоди.
Строк погашення: з 1 жовтня 2040 року по 30 вересня 2041 року.

08.05.2015

42/2/2015

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку

відсоткові

1000.00

50000

Бездокументарні іменні

50000000.00

18

щоквартально з 01.07.2015 р.

0

30.09.2041

Опис

Iменнi вiдсотковi облiгацiї серiї «W5».
Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний.
Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери.
Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку. Фiнансовi ресурси загальною сумою 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мiльйонiв грн. 00 коп.), залученi вiд розмiщення iменних вiдсоткових забезпечених облiгацiй серiї «W5» спрямованi в повному обсязi на придбання цiнних паперiв пiдприємств м. Харкова та областi, зокрема, боргових цiнних паперiв та цiнних паперiв емiтентiв-пiдприємств будiвельної галузi.
Розмiр вiдсоткової ставки на 1-й вiдсотковий перiод складає 18 % рiчних.
Розмiр вiдсоткової ставки на 2-й та кожний наступний вiдсотковi перiоди встановлюється Емiтентом самостiйно вiдповiдно до фiнансово-господарського стану Емiтента.
Виплата вiдсоткового доходу власникам облiгацiй здiйснюється протягом одного календарного мiсяця пiсля закiнчення вiдсоткового перiоду на пiдставi реєстру власникiв облiгацiй, який формується станом на 24 годину операцiйного дня, що передує дню початку виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями та надається Центральним депозитарiєм.
Викуп облiгацiй може вiдбуватися лише в перiод обiгу облiгацiй. При проведеннi викупу облiгацiй у дати викупу Емiтент одночасно виплачує вiдсотковий дохiд за вiдповiдний вiдсотковий перiод, що передував датi початку викупу. Викуп здiйснюється протягом календарного мiсяця пiсля кожного вiдсоткового перiоду, при цьому вiдсоткова ставка може змiнюватись з 2-го по 101-й вiдсотковi перiоди.
Строк погашення: з 1 жовтня 2040 року по 30 вересня 2041 року.

23.07.2015

66/2/2015

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку

цільові

41.00

416302

Бездокументарні іменні

17068382.00

0

0

0

30.09.2016

Опис

Iменнi цiльовi забезпеченi облiгацiї серiї «Х5».
Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний.
Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери.
Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових облiгацiй, спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, вул. Балакiрєва, 3-А, будинок 5.
Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2016 року по 30 вересня 2016 року.
21.04.2016 р. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (Протокол № 8 вiд 21.04.2016) було прийнято рiшення про дострокове погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» серiї «Х5» у зв’язку iз готовнiстю документiв, необхiдних для передачi у власнiсть вiдповiдної кiлькостi квадратних метрiв загальної площi квартири вiдповiдно до серiї та кiлькостi облiгацiй, визначених у договорi бронювання.
Дата початку строку, у який облiгацiї серiї «Х5» мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 06 травня 2016 року.
Дата закiнчення строку, у який облiгацiї серiї «Х5» мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 30 вересня 2016 року.

10.10.2014

137/2/2014

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку

цільові

41.00

429569

Бездокументарні іменні

1762329.00

0

0

0

30.09.2016

Опис

Iменнi цiльовi забезпеченi облiгацiї серiї «L5».
Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний.
Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери.
Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових облiгацiй, спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, Салтiвське шосе, 264-Б, будинок 2.
Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2016 року по 30 вересня 2016 року.
21.04.2016 р. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (Протокол № 8 вiд 21.04.2016) було прийнято рiшення про дострокове погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» серiї «L5» у зв’язку iз готовнiстю документiв, необхiдних для передачi у власнiсть вiдповiдної кiлькостi квадратних метрiв загальної площi квартири вiдповiдно до серiї та кiлькостi облiгацiй, визначених у договорi бронювання.
Дата початку строку, у який облiгацiї серiї «L5» мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 06 травня 2016 року.
Дата закiнчення строку, у який облiгацiї серiї «L5» мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 30 вересня 2016 року.

23.07.2015

67/2/2015

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку

цільові

47.00

295106

Бездокументарні іменні

13869982

0

0

0

30.09.2016

Опис

Iменнi цiльовi забезпеченi облiгацiї серiї «Y5».
Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний.
Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери.
Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових облiгацiй, спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, просп. Постишева, 36, будинок 1.
Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2016 року по 30 вересня 2016 року.
21.04.2016 р. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (Протокол № 8 вiд 21.04.2016) було прийнято рiшення про дострокове погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» серiї «Y5» у зв’язку iз готовнiстю документiв, необхiдних для передачi у власнiсть вiдповiдної кiлькостi квадратних метрiв загальної площi квартири вiдповiдно до серiї та кiлькостi облiгацiй, визначених у договорi бронювання.
Дата початку строку, у який облiгацiї серiї «Y5» мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 06 травня 2016 року.
Дата закiнчення строку, у який облiгацiї серiї «Y5» мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 30 вересня 2016 року.

23.07.2015

68/2/2015

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку

цільові

47.00

546822

Бездокументарні іменні

25700634.00

0

0

0

30.09.2016

Опис

Iменнi цiльовi забезпеченi облiгацiї серiї «Z5».
Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний.
Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери.
Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових облiгацiй, спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, просп. Постишева, 36, будинок 2.
Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2016 року по 30 вересня 2016 року.

23.07.2015

69/2/2015

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку

цільові

51.00

691457

Бездокументарні іменні

35264307

0

0

0

30.09.2017

Опис

Iменнi цiльовi забезпеченi облiгацiї серiї «А6».
Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний.
Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери.
Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку.
Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових облiгацiй, спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, вул. Аврамiвська, 4.
Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року.

23.07.2015

70/2/2015

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку

цільові

47.00

344251

Бездокументарні іменні

16179797.00

0

0

0

30.09.2016

Опис

Iменнi цiльовi забезпеченi облiгацiї серiї «В6».
Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний.
Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери.
Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових облiгацiй, спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, вул. Ньютона, будинок 2, секцiя А.
Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2016 року по 30 вересня 2016 року.
09.03.2016 р. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (Протокол № 3 вiд 09.03.2016 р.) було прийнято рiшення про дострокове погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» серiї «В6» у звязку з готовнiстю документiв, необхiдних для передачi у власнiсть вiдповiдної кiлькостi квадратних метрiв загальної площi квартири вiдповiдно до серiї та кiлькостi облiгацiй, визначених у договорi бронювання.
Дата початку строку, у який облiгацiї серiї «В6» мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 22 березня 2016 року.
Дата закiнчення строку, у який облiгацiї серiї «В6» мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 30 вересня 2016 року.

23.07.2015

71/2/2015

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку

цільові

47.00

273411

Бездокументарні іменні

12850317

0

0

0

30.09.2016

Опис

Iменнi цiльовi забезпеченi облiгацiї серiї «С6».
Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний.
Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери.
Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових облiгацiй, спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, вул. Ньютона, будинок 2, секцiя Б.
Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2016 року по 30 вересня 2016 року.
09.03.2016 р. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (Протокол № 3 вiд 09.03.2016 р.) було прийнято рiшення про дострокове погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» серiї «С6» у звязку з готовнiстю документiв, необхiдних для передачi у власнiсть вiдповiдної кiлькостi квадратних метрiв загальної площi квартири вiдповiдно до серiї та кiлькостi облiгацiй, визначених у договорi бронювання.
Дата початку строку, у який облiгацiї серiї «С6» мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 22 березня 2016 року.
Дата закiнчення строку, у який облiгацiї серiї «С6» мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 30 вересня 2016 року.

23.07.2015

72/2/2015

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку

цільові

51.00

675095

Бездокументарні іменні

34429845.00

0

0

0

30.09.2017

Опис

Iменнi цiльовi забезпеченi облiгацiї серiї «D6».
Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний.
Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери.
Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку.
Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових облiгацiй, спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, вул. Плеханiвська, 18-А, будинок 1.
Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року.

23.07.2015

73/2/2015

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку

цільові

51.00

694485

Бездокументарні іменні

35418735

0

0

0

30.09.2017

Опис

Iменнi цiльовi забезпеченi облiгацiї серiї «Е6».
Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний.
Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери.
Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку.
Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових облiгацiй, спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, провул. Iскринський, 19, будинок 2.
Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року.

21.12.2015

125/2/2015

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

48.50

273411

Бездокументарні іменні

13260433.50

0

0

0

30.09.2017

Опис

Iменнi цiльовi забезпеченi облiгацiї серiї «F6».
Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний.
Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери.
Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку.
Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових облiгацiй, спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, проспект Постишева, 36, будинок 3.
Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року.

21.12.2015

126/2/2015

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

48.50

273411

Бездокументарні іменні

13260433.50

0

0

0

30.09.2017

Опис

Iменнi цiльовi забезпеченi облiгацiї серiї «G6».
Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний.
Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери.
Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку.
Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових облiгацiй, спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, проспект Постишева, 36, будинок 4, секцiя А.
Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року.

21.12.2015

127/2/2015

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

48.50

273411

Бездокументарні іменні

13260433.50

0

0