Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правління

 

 

 

Харченко Олександр Михайлович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.09.2016

(дата)

 

Особлива інформація (відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

61002, м. Харків, вул. Алчевських, будинок 43

4. Код за ЄДРПОУ

01270285

5. Міжміський код та телефон, факс

(057) 700-50-91 (057) 700-50-91

6. Електронна поштова адреса

trest@gs1.com.ua

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.09.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

181 (4469) Бюлетень. Цінні папери України

28.09.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

gs1.com.ua/

в мережі Інтернет

28.09.2016

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

№ з/п

Дата прийняття рішення

Вид цінних паперів, що розміщуються

Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)

Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)

Частка від статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

1

26.09.2016

Облігація підприємства відсоткова

1500000

150000

2786.30

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що прийняв таке рішення: 26.09.2016 р. Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД–1» (Протокол № 19 від 26.09.2016 р.) прийняла рішення про розміщення облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу емітента.
Інформація про параметри випуску та порядок розміщення облігацій:
Вид, тип: Облігації підприємств відсоткові забезпечені серії: «F7», «G7», «H7»;
Форма випуску: іменні;
Форма існування: бездокументарні;
Спосіб розміщення: публічний;
Кількість серій: 3 серій;
Загальна номінальна вартість випуску облігацій: 150 000 000,00 грн. (сто п’ятдесят мільйонів грн. 00 коп.);
Загальна кількість облігацій: 1 500 000 (один мільйон п’ятсот тисяч) штуки, в тому числі:
Іменні відсоткові забезпечені серії «F7»: кількість облігацій: 550 000; номери облігацій: 1 – 550 000; номінальна вартість однієї облігації даної серії: 100,00 грн.; загальна номінальна вартість облігацій даної серії: 55 000 000,00 грн.
Іменні відсоткові забезпечені серії «G7»: кількість облігацій: 550 000; номери облігацій: 1 – 550 000; номінальна вартість однієї облігації даної серії: 100,00 грн.; загальна номінальна вартість облігацій даної серії: 55 000 000,00 грн.
Іменні відсоткові забезпечені серії «H7»: кількість облігацій: 400 000; номери облігацій: 1 – 400 000; номінальна вартість однієї облігації даної серії: 100,00 грн.; загальна номінальна вартість облігацій даної серії: 40 000 000,00 грн.
Порядок здійснення розміщення: Укладення договорів з першими власниками облігацій всіх серій і номерів здійснюється без залучення андеррайтера та відбуватиметься через організатора торгівлі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (код за ЄДРПОУ: 33718227) за місцезнаходженням біржі: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Воскресенська, буд. 30.
Співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента на 26 вересня 2016 року — 2 786,30 %.
Співвідношення (у відсотках) загальної суми цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на 26 вересня 2016 року — 16 756,87 %.
Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: Власники облігацій мають такі права:
- купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів;
- отримувати відсотковий дохід у строки, передбачені умовами розміщення;
- подавати Емітенту облігації для викупу відповідно до умов розміщення;
- отримати номінальну вартість у строк погашення облігацій;
- отримати номінальну вартість у строк викупу облігацій;
- здійснювати інші операції з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України та умовам розміщення облігацій.
Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України.
Право власності на облігації виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку.
Спосіб оплати цінних паперів: оплата вартості облігацій при укладенні договорів з першими власниками здійснюється відповідно до укладеного Договору купівлі-продажу облігацій шляхом перерахування грошових коштів в національній валюті України на поточний рахунок АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (код за ЄДРПОУ 01270285) № 26009212006107 в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, м. Харків.
Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: Фінансові ресурси загальною сумою 150 000 000,00 грн. (сто п’ятдесят мільйонів грн. 00 коп.), залучені від розміщення іменних відсоткових забезпечених облігацій серій: «F7», «G7», «H7» будуть спрямовані на розвиток основної діяльності Товариства та поповнення оборотних коштів.
Прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, відомості про кількість цінних паперів емітента, якими вони володіють:
1. Синіло Петро Омелянович Голова Наглядової ради Акції, прості 1 шт.
2. Гармаш Олексій Олександрович Член Наглядової ради Акції, прості 2 шт.
3. Харченко Анатолій Михайлович Член Наглядової ради Акції, прості 1 шт.
4. Янковський Валентин Євгенович Член Наглядової ради Акції, прості 1 шт.
Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: можливість обміну облігацій на власні акції АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД–1» умовами випуску не передбачається.
Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії. облігації серій: «F7», «G7», «H7» є забезпеченими порукою в повному обсязі на загальну суму 150 000 000,00 грн. (сто п’ятдесят мільйонів грн. 00 коп.).